Panoramik Dündarbey Medresesi İzle

Eğirdir ilçesinin en merkezi yerindedir. 1237 yılında, Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında han olarak yapılmıştır. Daha sonra, 1301 yılında, Hamidoğlu Dündar Bey tarafından medreseye çevrilmiştir. Yapı, 2 katlı olup, 30 hücresi bulunmaktadır.

Medresenin girişinde büyük bir taç kapısı bulunmakta olup kapı Selçuklu tarzındadır. Geometrik desenlerle süslenmiş büyük kapıdan içeri girilince kısa bir giriş holünden sonra, ikinci kapıdan avluya girilir. Avlu kareye yakın dikdörtgen şeklindedir. Medrese iki katlıdır. Üst kısmı yıkılmış fakat daha sonra tekrar yapılmıştır. Şu an kullanılmayan İkinci kata çıkmak için 12 basamaklı bir merdiven vardır. Medresenin 11 odası, mermer sütunlu revak altına tesadüf eder. Odaların altısı avlunun sağında, beşi solundadır. Büyük kapının karşısındaki kemerli divanhane veya dershanenin altında odalar vardır. Halen bu medrese işyerlerine dönüştürülmüş. Kemerli kısmın üstünde Hamidoğlu Dündarbey’in tamir kitabesi vardır.

Buna göre;       

“Emre’ı emirü-l kebir-ü el isfehsalar-ü el müeyyedü-l muzaffer-ü el hasib-ü muharrar-l etraf-l melikü-i ümera-i vel azam-ü felekü-t devlet-i ala-ül islam-l ve müslimin Dündar İbn-i İlyas, İbni-l Hamid e’azzallah-ü ensarah-ü ve zaafaikdi dareh-u bi vaz-i hazihi-l medreset-il mübareket-i ve esrare bi imaret-i ha fi senet-i ehad-ı seb’ami’etin dame mamuren bi baka-i hüma 701.”

TÜRKÇESİ 

“Müslümanların, İslamın din ve devletin alicenap, koruyucusu, kumandanların hükümdarı, etrafı ihya eden, soyu asil ve şerefli Büyük Kumandan Hamid Bey Oğlu İlyas Oğlu Dündar, şu mübarek medresenin yapımı ve tamirini 701 senesinde emretti. Allah, iktidarını kat kat, yardımını aziz kılsın ve her iki imaretin uzun müddet malikine baki ve mamür olmakta daim etsin 701.”

Yapının girişinde büyük bir taç kapısı vardır. Yapının etrafı Selçuklu karakterinde geometrik şekillerle süslenmiştir. Bu süs kuşağını, kitabe çevreler. Yapının malzemeleri, yakınındaki Eğirdir Kervansaray’ından getirilmiştir. Eğirdir Kervansarayı’nda yapılan 1993 yılı kazısında bulunmuş taç kapı partali parçası, yapının 1301 yılında, handan sökülerek medresenin inşasında kullanılmıştır.

TAÇ KAPI KİTABESİ 

“Emare bi imaret-i hazihi-l hanü-l mübarek-i Essultanü-l azam-ı şahın şahü-l Muazzam-ı Malik-i Rikabi-l ümmeti Seyyid-i Sultan Salatini-l Arab-ı vel Acem-i Sultanü-l Berreyn-i vel Bahreyn-i Zulkarneyni-z zaman sahib-i Hüsrevü-l ezman İskender-i sani sultan Salatini-l Alimü-l Müeyyid-i Minessama-il Muzaffer-i alelada, Ecib-ü muharrizine-l muvahhiddin kahirü-l kefaret-i vel bağın ümdetü-l hakk-ı ümdetü-l halkı müinü-n halifetullah mağisü-n halifetul-lah, Sultan Bıladırrum vel elmenin ve Şam ve Diyar-ı Bekir vel efrenç tac-ı ai Selçuk Gıyaseddün ya Veddin ebü-l feth-i Keyhüsrev bin-i Keykubad İbni-s Sultan Esaaddin Kılıçarslan bin-i Kılıçarslan Kasım Emirü-l müminin Halledu-llah-ü mülkeh-u fi meşariki-larz-ı meğaribi mieme ve namse ve selasım 635.”

TÜRKÇESİ 

Kapının sağ tarafında: “Han olarak yapılan bu imaretin Büyük Sultan, Ulu Şehinşah, Arap, Acem-iki deniz ve iki karaya hakim II. İskender, Sultanlar Sultanı”; Kapının üstünde: “Kafirleri ve müşfikleri kahreden, zındıkları ve haricileri söküp atan ve bağilleri yok eden, halkın mutemedi ve halifenin yardımcısı” Kapının sol tarafında: “Tanrının halifesi, Rum, Ermeni Beldeleriyle, Şam, Diyarbakır ve Efrenç Sultanı, Selçuk Hanedanı’nın Tacı, dünya ve dinin medetkarı, Kılıçarslan oğlu ve Keykubad oğlu Keyhüsrev tarafından 635 yılında yaptırılmıştır.” Şeklinde ibare bulunmaktadır.

Copyright © Eğirdirler Yardımlaşma Derneği 2013 - 2016 · Tüm Hakları Saklıdır.